Nhảy hiện đại 'Nối vòng tay lớn' ( trường tiểu học Sa Lông)