Vui Trung thu của các em học sinh trường TH Sa Lông - Mường Chà