TRƯỜNG PTDTBT TH SA LÔNG THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM 2021

         Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ - BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thu Thiết kế bài giảng điện tử;

          Thực hiện Công văn số 2206/SGDĐT - VP ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử;

           Thực hiện công văn số 743/PGDĐT – CMTH V/v: Triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử;

                Với mục đích xây dựng kho học liệu số ngành giáo dục và đào tạo, nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tôn vinh trí tuệ của các nhà giáo trong đổi mới nội dung phương pháp dạy học góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục của tất cả người học.

BGH nhà trường đã nghiêm túc triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử trong cuộc họp hội đồng ngày 29/9/2021, thông qua cuộc họp đã lấy ý kiến của tập thể cán bộ giáo viên về cuộc thi và làm thế nào để các nhà trường tham gia cuộc thi có hiệu quả cao nhất.

Tập thể cán bộ giáo viên đã nhất trí cao và tham gia cuộc thi trên một cách tích cực.

Hội đồng nhà trường đã thống nhất là chia nhóm theo các tổ để tham gia mỗi nhóm không quá 3 giáo viên trên một bài giảng theo đúng thể lệ của cuộc thi.

Kết quả sau khi triển khai nhà trường có tổng số 9 bài giảng điện tử đã được gửi đi tham dự cuộc thi.

Tuy các bài giảng của các thầy cô giáo chất lượng chưa được cao, các kĩ năng sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng còn hạn chế những các thầy cô vẫn nhiệt tình và đầu tư tìm hiểu và thiết kế bài giảng. Cuộc thi cũng là dịp để tất cả các giáo viên trong nhà trường nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Tư đó ngày một nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Nguồn tin: Trường PTDTBT TH Sa Lông

Người đưa tin: Phạm Thị Hải Yến